Türkiye’nin Tüm İlleri İçin Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi

İLLERE GÖRE ISI YALITIM KALINLIĞI

Türkiye’nin Tüm İlleri İçin Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi

Türkiye’de kullanılan karbon kökenli yakıtların çoğu dışarıdan ithal edilmektedir. Üretilen enerjinin büyük bir kısmı ısıtma enerjisi olarak kullanılmaktadır. Bu durum, yakıt fiyatlarının yüksek olduğu ülkemizde binalara yalıtım yapılmasının önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada ömür maliyet analizi yöntemi kullanılarak, 81 il için dıştan yalıtımlı bir duvar modelinin iki farklı yakıt türü (doğal gaz, ithal kömür) ve beş farklı yalıtım malzemesi (taş yünü, cam yünü, XPS, EPS ve poliüretan) için optimum yalıtım kalınlığı, geri ödeme süreleri ve tasarruf miktarları hesaplanmıştır.

Ülkemizin enerji kaynaklarının sınırlı ve dışa bağımlı olması nedeniyle özellikle enerjinin yoğun olarak tüketildiği ve ısı kayıplarının çok olduğu konut sektöründe enerjinin korunumu ve verimli kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’deki tüm iller için ısıtma sezonunda enerji maliyet-tasarrufları dikkate alınarak optimum yalıtım kalınlığı hesaplanmıştır. Dört iklim bölgesinden seçilen İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum şehirlerinin verileri tablo ve grafiklerle kıyaslanmıştır. Duvar tipine, yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayılarına ve bölgelerin DG sayılarına bağlı olarak gerekli yalıtım kalınlıkları belirlenmiş- tir.

Hesaplarda ömür maliyet analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan hesaplarda yakıt maliyeti ile geri ödeme süresinin ters orantılı olduğu görülmüştür. Çalışmada optimum yalıtım kalınlığı taş yünü için 0,04-0,17 m, cam yünü için 0,06-0,20 m, XPS için 0,04-0,16 m, EPS için 0,03-0,13 m ve poliüretan